بحث کاربر:Sosha: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه را خالی کرد)
(مرجع دستورات پایانه گنو/لینوکس)
سطر ۱: سطر ۱:
 
+
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4">
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p align="center"><span lang="fa-IR">مثال</span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="center"><span lang="fa-IR">توضیح</span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="center"><span lang="fa-IR">دستور</span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls /usr</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نمایش پرونده و پوشه ها و تمام چیزهایی که در یک مسیر مورد نظر است استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -a /usr</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این سویچ باعث میشود که تمام پرونده هت و پوشه ها شامل فایلهای سیستمی و مخفی و </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">... </span></span><span lang="fa-IR">خلاصه تمام چیزها را نمایش میدهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -a</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -A /usr</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">مانند </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">a </span></span><span lang="fa-IR">است با این تقاوت که مسیرهای </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">'.' </span></span><span lang="fa-IR">و </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">'..' </span></span><span lang="fa-IR">را نمایش نمی دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">! </span></span><span lang="fa-IR">کاربرد چندانی ندارد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -A</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -l /usr</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">باعث می شود تمام خصوصیات پرونده ها و پوشه ها شامل تاریخ ساخت نوع اجازه دستیابی و </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">... </span></span><span lang="fa-IR">را نمایش دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -l</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -s /usr</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای نمایش حجم پرونده ها و پوشه ها از این سویچ استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">به این صورت عمل میکند که حجم هر فایل یا پوشه را در کنار آن به واحد بایت می نویسد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -s</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -S /usr</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این سویچ مانند </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">s </span></span><span lang="fa-IR">است با این تفاوت که بر اساس حجم لیست را نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -S</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -x /usr</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش بر اساس اسم</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -x</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -t /usr</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش بر اساس زمان ساخته شدن</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls -t</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cd</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cd /usr</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای رفتن و داخل شدن به یک پوشه است</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cd</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">مسیر جاری را به مسیر اصلی </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">(home) </span></span><span lang="fa-IR">بر می‌گرداند</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cd</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای بازگشت به دایرکتوری قبلی اسفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cd ..</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">pwd</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور باعث میشود مسیر جاری را به طور کامل به شما نمایش دهید که در کدام پوشه هستید</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">pwd</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo apt update</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور زمانی استفاده می شود که شما بخواهید کاری را انجام دهید که موجب تغییرات عمده در سیستم شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">مانند پارتیشن بندی و یا بروز کردن</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">در لینوکس به طور کلی و ساده ۲ کاربر داریم یکی </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">root </span></span><span lang="fa-IR">که کاربر ریشه است و تمام تنظیمات و نغییرات را میتواند انجام دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">مانند </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Administrator </span></span><span lang="fa-IR">در ویندوز است</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">۱ کاربر دیگر هم داریم که خود شما هستید</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای وارد شدن به محیط </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">root </span></span><span lang="fa-IR">از دستور </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">su </span></span><span lang="fa-IR">استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">روش کار هم این است که </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">su </span></span><span lang="fa-IR">و سپس از شما کد </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">root </span></span><span lang="fa-IR">را می خواهد که کد را وارد می کنید و وارد محیط </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">root </span></span><span lang="fa-IR">خواهد شد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo su</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">طرز کار مشابه دستور </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">su </span></span><span lang="fa-IR">است، با این تفاوت که مسیر از </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">/root </span></span><span lang="fa-IR">شروع می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo -i</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">man</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">man sleep</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای کمک به شما است و توضیحات کاملی را در مورد دستور موردنظر شما نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">man</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">man -t sleep | ps2pdf - sleep.pdf</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">ساخت فایل </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">pdf </span></span><span lang="fa-IR">از صفحه کتابچه راهنما</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">man -t bash | ps2pdf - bash.pdf</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">mkdir</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">mkdir ~/Desktop/test</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور به منظور ایجاد یک پوشه</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">(</span></span><span lang="fa-IR">دایرکتوری</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">) </span></span><span lang="fa-IR">جدید استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">mkdir</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rmdir</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rmdir ~/Desktop/test</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای حذف پوشه ها</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">(</span></span><span lang="fa-IR">دایرکتوری</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">) </span></span><span lang="fa-IR">استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rmdir</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cp</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cp image.png ~/Desktop/test2</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای رونشت کردن پرونده ها استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.
 +
</span></span><span lang="fa-IR">رونوشت کردن پرونده مورد نظر در مسیر دیگر </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cp</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cp ~/Desktop/test/image.png ~/Desktop/test2</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">رونشت کردن پرونده در مسیر دیگر </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cp</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cp -r ~/Desktop/test ~/Desktop/test2</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">رونوشت کردن پوشه در مسیر دیگر</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cp -r</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">mv</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">mv image.png ~/Desktop/test3 </span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای انتقال دادن پرونده ها و پوشه ها استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.
 +
</span></span><span lang="fa-IR">جابجایی کردن پرونده مورد نظر در مسیر دیگر</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">mv</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">mv ~/Desktop/test/image.png ~/Desktop/test2</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">جابجا کردن پرونده در مسیر دیگر </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">mv</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">mv ~/Desktop/test/ ~/Desktop/test2</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">جابجا کردن پرونده در مسیر دیگر</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">mv</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rm</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rm image.png</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای پاک کردن پرونده ها و پوشه ها استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rm</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rm -r ~/Desktop/test</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای پاک کردن پوشه استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rm -r</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rm -f ~/Desktop/test/image.png</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">اجبار کردن به حذف یک پوشه برای مواقعی که فایل به دلایلی حذف نمی‌شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rm -f</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rm -rf ~/Desktop/test</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">اجبار کردن به حذف یک دایرکتوری برای مواقعی که آن به دلایلی حذف نمی‌شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">rm -rf</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">clear</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای پاک سازی صفحه پایانه استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">clear</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">remove</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور مثل </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">clear </span></span><span lang="fa-IR">برای پاک سازی صفحه پایانه استفاده می‌شود، با این تفاوت که دیگر با بالا رفتن نوشته‌ های قبلی رو نمی بینید</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">remove</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نصب </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">, </span></span><span lang="fa-IR">بروزرسانی </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">, </span></span><span lang="fa-IR">ارتقاع </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">, </span></span><span lang="fa-IR">حذف برنامه ها و</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">... </span></span><span lang="fa-IR">استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">از دستورات مهم در گنو</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">/</span></span><span lang="fa-IR">لینوکس است</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo apt install tor</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نصب برنامه‌ها استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt install</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo apt remove tor</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای حذف برنامه‌ها استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt remove</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo apt update</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای بروزرسانی مخازن استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt update</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo apt upgrade</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای بروزرسانی و ارتقاع برنامه‌ها استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt upgrade</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo apt install -f</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">زمانی که یک برنامه خراب می شود توسط این سویچ برنامه مورد نظر </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">FIX </span></span><span lang="fa-IR">می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt install -f</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo apt -dl tor</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">اگر از این سویچ استفاده کنید برنامه مورد نظر فقط بارگیری می شود و نصب نمی شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">برای زمانی است که بخواهید برنامه ها را بگیرید ولی به هر دلیلی فعلا نصب نکنید و بعدا نصب کنید</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">!</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt -dl</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo apt install -ml tor</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این سویچ برای زمانی است که برنامه یا پکیچ مورد نظر شما خراب باشد ولی شما نادیده بگیرید و اجازه دهید نصب شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt -ml</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">sudo apt install -yh tor</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">اگر برنامه سوالی داشته باشد به طور خودکار </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Yes </span></span><span lang="fa-IR">را انتخاب میکند</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt -yh</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">--version</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt --version</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای دیدن نسخه برنامه از این دستور استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">--version</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-v</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">apt -v</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور هم برای دیدن نسخه برنامه استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-v</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">|more</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls ~/Desktop | more</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور که بیشتر میشه بهش یک سویچ کمکی گفت برای زمانی استفاده می شود که شما یک لیست بزرگ داشته باشید و در یک صفحه جا نشه</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">مثلا وقتی از یک پوشه که شامل ۲۰۰ پرونده است </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls </span></span><span lang="fa-IR">بگیرید می بینید که همه را سریع پشت سر هم نمایش میدهد و میرود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">ولی اگر شما بعد از دستور </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls </span></span><span lang="fa-IR">از این سویچ استفاده کنید به صورت زیبا و صفحه صفحه به شما نمایش داده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.
 +
* </span></span><span lang="fa-IR">این سویچ فقط در </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ls </span></span><span lang="fa-IR">کاربرد ندارد بلکه شما در هر دستوری که به شما لیستی نمایش دهد می توانید از این سویچ استفاده کنید</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">| more</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">history</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">با این دستور میتوانید دستوراتی را که در پایانه وارد کردید ببنید</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">history</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">history 50</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">اگر بعد از </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">history </span></span><span lang="fa-IR">عدد مورد نظر خود را وارد کنید، ۵۰ دستور آخری رو که نوشتید نمایش میده</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">history</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای نمایش دادن </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">history </span></span><span lang="fa-IR">استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">history |more</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای پاک کردن کل </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">history </span></span><span lang="fa-IR">استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">history -c</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">whatis</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">whatis tor</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور توضیح مختصری در مورد دستوری که جلوی آن نوشته می شود می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">whatis</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">which</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">which cp</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای پیدا کردن مسیر یک دستور استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">در گنو</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">/</span></span><span lang="fa-IR">لینوکس هر دستور که شما اجرا می کنید در یک پزونده است و این پرونده ها در یک مسیر قرار دارند</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">وظیفه </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">which </span></span><span lang="fa-IR">این است که مسیر ذخیره شده دستور مورد نظر شما را به شما نمایش دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">which</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span lang="fa-IR">میانبر ها</span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">انتقال نشانگر به ابتدای خط فرمان</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Ctrl + A</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">انتقال نشانگر به ابتدای خط فرمان</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Home</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">انتقال نشانگر به انتهای خط فرمان</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Ctrl + E</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">انتقال نشانگر به انتهای خط فرمان</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">End</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">انتقال نشانگر به انتهای واژه دستور</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Ctrl + </span></span><span lang="fa-IR">نشانه‌گر راست</span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">انتقال نشانگر به ابتدای واژه دستور</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Ctrl + </span></span><span lang="fa-IR">نشانه‌گر چپ</span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">کاربر را از پایانه خارج </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">(Logout) </span></span><span lang="fa-IR">می کند</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Ctrl + D</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای متوقف کردن یک دستور استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Ctrl + C</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">کار کلید </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Back Space </span></span><span lang="fa-IR">را انجام می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.
 +
</span></span><span lang="fa-IR">حروف مورد نظر شما رو پاک می کند</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Ctrl + H</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">واژه‌های مورد نظر شما را پاک می کند</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Ctrl + W</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">صفحه نمایش را پاک میکند</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">مانند دستور </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">clear.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Ctrl + L</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای جستجو در </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">history </span></span><span lang="fa-IR">از استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Ctrl + R</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">وقتی که یک مسیر را تایپ می کنید می توانید چند کلمه اول مسیر را بنویسید و با استفاده از </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">tab </span></span><span lang="fa-IR">به صورت خودکار بقیه مسیر را کامل می کند</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Tab</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Sudo apt install to</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">اگر بخواهید لیست دستوراتی را که مثلآ با </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">to </span></span><span lang="fa-IR">شروع می شوند را ببینید باید </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">to </span></span><span lang="fa-IR">رو باید بنویسید و ۲ بار </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">tab </span></span><span lang="fa-IR">را فشار دهید</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Tab</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">دستوراتی که قبلاً استفاده کردید</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span lang="fa-IR">نشانه‌گر راست</span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">دستوراتی که قبلاً استفاده کردید</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span lang="fa-IR">نشانه‌گر چپ</span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cd .persepolis_*</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">مثلا اگر نام یک پرونده </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.persepolis_download_manager_terminal </span></span><span lang="fa-IR">باشد و بخواهید به داخل پرونده بروید، برای سادگی کار میتوانید از </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">* </span></span><span lang="fa-IR">استفاده کنید</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.
 +
</span></span><span lang="fa-IR">در جا های دیگری هم می‌تواند کاربرد داشته باشد</span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">*</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">./</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">./test.sh</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای اجرای اسکریپت ها و برنامه‌ها استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.
 +
</span></span><span lang="fa-IR">توجه داشته باشید، پرونده مورد نظر اگه قابلیت اجرایی نداشته باشد با پیام </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">"Permission denied" </span></span><span lang="fa-IR">مواجه می شوید</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">./</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cal</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نمایش تاریخ به صورت تقویم استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cal</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cal 2016</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور ماه های یک سال را نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cal</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش ماه جاری و ماه قبلی و ماه بعدی در کنار هم</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cal -3</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش تاریخ با این تفاوت که به‌جای تاریخ روز ها</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">, </span></span><span lang="fa-IR">چندمین روز از سال را نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">یعنی مثلاً برای ۱ جولای ۱۸۳ را نشان می دهد به معنی اینکه ۱۸۳ روز سال است</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cal -j</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نمایش تاریخ به صورت ستونی استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ncal</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ncal 2016</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور ماه های یک سال را به صورت ستونی نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ncal</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">date</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نمایش تاریخ و ساعت جاری سیستم استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">date</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای نمایش ساعت جهانی </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">GMT </span></span><span lang="fa-IR">از این دستور استفاده می کنیم</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">date -u</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">file</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">file test.php</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نمایش توضیحاتی مبنی بر پسوند پرونده است</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">یعنی پسوند پرونده موردنظر شما را برای شما تشریح می کند</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">file</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور خصوصیات تمام پرونده های پوشه جاری را به شما نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">file *</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">nmap</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">nmap 192.168.1.1</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نمایش پورتهای باز یک آدرس استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">مانند برنامه های </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">port scaner </span></span><span lang="fa-IR">عمل میکند و به راحتی پورتهای باز را نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">nmap</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">stat</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">stat test.py</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور خصوصیات پرونده یا پوشه موردنظر شما را به نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.
 +
</span></span><span lang="fa-IR">اطلاعات شامل</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">:</span></span></p>
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">تاریخ ساخت، تاریخ ویرایش، تاریخ </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">modify</span></span><span lang="fa-IR">، محدوده دسترسی و اینکه در کدام قسمت سخت افزاری دیسک ذخیره شده</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">! (</span></span><span lang="fa-IR">سایز بلاک </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. IO </span></span><span lang="fa-IR">بلاک و </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">...)</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">stat</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc test.py</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور تعداد خطها و کلمه ها و حروف های یک پرونده متنی را به شما نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc -c test.py</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">تعداد بایت های یک پرونده متنی را نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc -c</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc -m test.py</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">تعداد حروف های یک پرونده متنی را نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc -m</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc -l test.py</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">تعداد خط های یک پرونده متنی را نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc -l</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc -w test.py</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">تعداد کلمه های یک پرونده متنی را نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc -w</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc -L test.py</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">طول طولانی ترین خط یک پرونده متنی را نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wc -L</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">df</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">df /*</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نمایش اطلاعات هارد دیسک ها استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">df</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">df -h /*</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نمایش بهتر اندازه پارتیشن ها استفاده می شود که به </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">MB </span></span><span lang="fa-IR">و </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">GB </span></span><span lang="fa-IR">نمایش می دهد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">df /*</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">df -T /*</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نمایش نوع قالب‌بندی هر پارتیشن استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">df -T</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">df -t ext4 /*</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نمایش نوع قالب‌بندی پارتیشن مورد نظر شما استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">df -t</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">reboot</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور به منظور راه اندازی مجدد سیستم استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">reboot</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">eject</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">eject /dev/dvd</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای باز کردن </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">writer</span></span><span lang="fa-IR">ـ</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">CD-Rom </span></span><span lang="fa-IR">و </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">DVD-Rom_writer </span></span><span lang="fa-IR">و </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">... </span></span><span lang="fa-IR">استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">eject</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ln</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ln ~/Desktop/test.py project1.py</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای ساختن میانبر </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">(shortcut) </span></span><span lang="fa-IR">در مسیر جاری استفاده می شود و مخفف </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">Link </span></span><span lang="fa-IR">می باشد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ln</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">w</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">این دستور برای نمایش لیست کاربران حاضر در سیستم استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">این اطلاعات شامل</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">: </span></span><span lang="fa-IR">نام کاربری، مدت زمان فعال بودن در سیستم، مدت زمان بیکاری، عملیات فعلی که در حال انجام دادن است</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">...</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">w</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">lsusb</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای نمایش موقعیت پورت های </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">USB </span></span><span lang="fa-IR">استفاده می شود</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">. </span></span><span lang="fa-IR">که در حال حاضر چه دستگاهی به چه پورت </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">USB </span></span><span lang="fa-IR">وصل می باشد</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">lsusb</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش لیست دستگاه ها به صورت درختی</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">lsusb -t</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">touch</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">touch test</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">ساخت یک فایل</span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">touch</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cat</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cat test</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش محتویات یک پرونده</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cat</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cat &gt; test</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نوشتن متن در یک پرونده</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cat &gt;</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">| less</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">cat test | less</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش محتویات فایل به صورت صفحه به صفحه</span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">| less</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">head</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">head test</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش ۱۰ خط اول محتویات یک پرونده</span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">head</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">head -20 test</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش ۲۰ خط اول محتویات یک فایل</span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">head -20 </span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">tail</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">tail test</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش ۱۰ خط آخر محتویات یک پرونده</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">tail</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">tail -20 test</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش ۲۰ خط آخر محتویات یک پرونده</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">tail -20</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ifconfig</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">-</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">نمایش لیست آی‌پی تمامی دستگاه‌های متصل </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">(</span></span><span lang="fa-IR">وایرلس، کارت شبکه، شبکه‌های وی‌پی‌ان  و …</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">).</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ifconfig</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ping</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ping 8.8.8.8</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">گرفتن پینگ از هاست مورد نظر</span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">ping</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">dig</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">dig soshaw.net</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">دریافت اطلاعات </span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">DNS </span></span><span lang="fa-IR">دامنه</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">dig</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wget</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wget "soshaw.net/test 1"</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">برای بارگیری یک پرونده</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wget</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top">
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wget -c "soshaw.net/test 1"</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p align="right"><span lang="fa-IR">ادامه بارگیری کردن یک بارگیری متوقف شده</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">.</span></span></p>
 +
</td>
 +
<td width="33%">
 +
<p dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">wget -c</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td colspan="3" valign="top" width="100%">
 +
<p dir="ltr" align="center"><span style="color: #ff0000;"><span lang="fa-IR">بروزرسانی</span><span style="font-family: Liberation Serif,serif;"><span lang="en-US">: </span></span><span lang="fa-IR">۲۷ شهریور ۱۳۹۵</span></span></p>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>

نسخهٔ ‏۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۸

مثال

توضیح

دستور

ls

ls /usr

این دستور برای نمایش پرونده و پوشه ها و تمام چیزهایی که در یک مسیر مورد نظر است استفاده می شود.

ls

ls -a /usr

این سویچ باعث میشود که تمام پرونده هت و پوشه ها شامل فایلهای سیستمی و مخفی و ... خلاصه تمام چیزها را نمایش میدهد.

ls -a

ls -A /usr

مانند a است با این تقاوت که مسیرهای '.' و '..' را نمایش نمی دهد! کاربرد چندانی ندارد.

ls -A

ls -l /usr

باعث می شود تمام خصوصیات پرونده ها و پوشه ها شامل تاریخ ساخت نوع اجازه دستیابی و ... را نمایش دهد.

ls -l

ls -s /usr

برای نمایش حجم پرونده ها و پوشه ها از این سویچ استفاده می شود.

به این صورت عمل میکند که حجم هر فایل یا پوشه را در کنار آن به واحد بایت می نویسد.

ls -s

ls -S /usr

این سویچ مانند s است با این تفاوت که بر اساس حجم لیست را نمایش می دهد.

ls -S

ls -x /usr

نمایش بر اساس اسم.

ls -x

ls -t /usr

نمایش بر اساس زمان ساخته شدن.

ls -t

cd

cd /usr

برای رفتن و داخل شدن به یک پوشه است.

cd

-

مسیر جاری را به مسیر اصلی (home) بر می‌گرداند.

cd

-

برای بازگشت به دایرکتوری قبلی اسفاده می شود.

cd ..

pwd

-

این دستور باعث میشود مسیر جاری را به طور کامل به شما نمایش دهید که در کدام پوشه هستید.

pwd

sudo

sudo apt update

این دستور زمانی استفاده می شود که شما بخواهید کاری را انجام دهید که موجب تغییرات عمده در سیستم شود. مانند پارتیشن بندی و یا بروز کردن.

sudo

-

در لینوکس به طور کلی و ساده ۲ کاربر داریم یکی root که کاربر ریشه است و تمام تنظیمات و نغییرات را میتواند انجام دهد. مانند Administrator در ویندوز است. ۱ کاربر دیگر هم داریم که خود شما هستید.

برای وارد شدن به محیط root از دستور su استفاده می شود.

روش کار هم این است که su و سپس از شما کد root را می خواهد که کد را وارد می کنید و وارد محیط root خواهد شد.

sudo su

-

طرز کار مشابه دستور su است، با این تفاوت که مسیر از /root شروع می شود.

sudo -i

man

man sleep

این دستور برای کمک به شما است و توضیحات کاملی را در مورد دستور موردنظر شما نمایش می دهد.

man

man -t sleep | ps2pdf - sleep.pdf

ساخت فایل pdf از صفحه کتابچه راهنما.

man -t bash | ps2pdf - bash.pdf

mkdir

mkdir ~/Desktop/test

این دستور به منظور ایجاد یک پوشه(دایرکتوری) جدید استفاده می شود.

mkdir

rmdir

rmdir ~/Desktop/test

برای حذف پوشه ها(دایرکتوری) استفاده می شود.

rmdir

cp

cp image.png ~/Desktop/test2

این دستور برای رونشت کردن پرونده ها استفاده می شود. رونوشت کردن پرونده مورد نظر در مسیر دیگر .

cp

cp ~/Desktop/test/image.png ~/Desktop/test2

رونشت کردن پرونده در مسیر دیگر .

cp

cp -r ~/Desktop/test ~/Desktop/test2

رونوشت کردن پوشه در مسیر دیگر.

cp -r

mv

mv image.png ~/Desktop/test3

این دستور برای انتقال دادن پرونده ها و پوشه ها استفاده می شود. جابجایی کردن پرونده مورد نظر در مسیر دیگر.

mv

mv ~/Desktop/test/image.png ~/Desktop/test2

جابجا کردن پرونده در مسیر دیگر .

mv

mv ~/Desktop/test/ ~/Desktop/test2

جابجا کردن پرونده در مسیر دیگر.

mv

rm

rm image.png

این دستور برای پاک کردن پرونده ها و پوشه ها استفاده می شود.

rm

rm -r ~/Desktop/test

برای پاک کردن پوشه استفاده می شود.

rm -r

rm -f ~/Desktop/test/image.png

اجبار کردن به حذف یک پوشه برای مواقعی که فایل به دلایلی حذف نمی‌شود.

rm -f

rm -rf ~/Desktop/test

اجبار کردن به حذف یک دایرکتوری برای مواقعی که آن به دلایلی حذف نمی‌شود.

rm -rf

clear

-

این دستور برای پاک سازی صفحه پایانه استفاده می شود.

clear

remove

-

این دستور مثل clear برای پاک سازی صفحه پایانه استفاده می‌شود، با این تفاوت که دیگر با بالا رفتن نوشته‌ های قبلی رو نمی بینید.

remove

apt

-

این دستور برای نصب , بروزرسانی , ارتقاع , حذف برنامه ها و... استفاده می شود. از دستورات مهم در گنو/لینوکس است.

apt

sudo apt install tor

این دستور برای نصب برنامه‌ها استفاده می شود.

apt install

sudo apt remove tor

این دستور برای حذف برنامه‌ها استفاده می شود.

apt remove

sudo apt update

این دستور برای بروزرسانی مخازن استفاده می شود.

apt update

sudo apt upgrade

این دستور برای بروزرسانی و ارتقاع برنامه‌ها استفاده می شود.

apt upgrade

sudo apt install -f

زمانی که یک برنامه خراب می شود توسط این سویچ برنامه مورد نظر FIX می شود.

apt install -f

sudo apt -dl tor

اگر از این سویچ استفاده کنید برنامه مورد نظر فقط بارگیری می شود و نصب نمی شود. برای زمانی است که بخواهید برنامه ها را بگیرید ولی به هر دلیلی فعلا نصب نکنید و بعدا نصب کنید!

apt -dl

sudo apt install -ml tor

این سویچ برای زمانی است که برنامه یا پکیچ مورد نظر شما خراب باشد ولی شما نادیده بگیرید و اجازه دهید نصب شود.

apt -ml

sudo apt install -yh tor

اگر برنامه سوالی داشته باشد به طور خودکار Yes را انتخاب میکند.

apt -yh

--version

apt --version

برای دیدن نسخه برنامه از این دستور استفاده می شود.

--version

-v

apt -v

این دستور هم برای دیدن نسخه برنامه استفاده می شود.

-v

|more

ls ~/Desktop | more

این دستور که بیشتر میشه بهش یک سویچ کمکی گفت برای زمانی استفاده می شود که شما یک لیست بزرگ داشته باشید و در یک صفحه جا نشه. مثلا وقتی از یک پوشه که شامل ۲۰۰ پرونده است ls بگیرید می بینید که همه را سریع پشت سر هم نمایش میدهد و میرود.

ولی اگر شما بعد از دستور ls از این سویچ استفاده کنید به صورت زیبا و صفحه صفحه به شما نمایش داده می شود.

  • این سویچ فقط در ls کاربرد ندارد بلکه شما در هر دستوری که به شما لیستی نمایش دهد می توانید از این سویچ استفاده کنید.

| more

history

-

با این دستور میتوانید دستوراتی را که در پایانه وارد کردید ببنید.

history

history 50

اگر بعد از history عدد مورد نظر خود را وارد کنید، ۵۰ دستور آخری رو که نوشتید نمایش میده.

history

-

برای نمایش دادن history استفاده می شود.

history |more

-

برای پاک کردن کل history استفاده می شود.

history -c

whatis

whatis tor

این دستور توضیح مختصری در مورد دستوری که جلوی آن نوشته می شود می دهد.

whatis

which

which cp

این دستور برای پیدا کردن مسیر یک دستور استفاده می شود.

در گنو/لینوکس هر دستور که شما اجرا می کنید در یک پزونده است و این پرونده ها در یک مسیر قرار دارند. وظیفه which این است که مسیر ذخیره شده دستور مورد نظر شما را به شما نمایش دهد.

which

میانبر ها

-

انتقال نشانگر به ابتدای خط فرمان.

Ctrl + A

-

انتقال نشانگر به ابتدای خط فرمان.

Home

-

انتقال نشانگر به انتهای خط فرمان.

Ctrl + E

-

انتقال نشانگر به انتهای خط فرمان.

End

-

انتقال نشانگر به انتهای واژه دستور.

Ctrl + نشانه‌گر راست

-

انتقال نشانگر به ابتدای واژه دستور.

Ctrl + نشانه‌گر چپ

-

کاربر را از پایانه خارج (Logout) می کند.

Ctrl + D

-

برای متوقف کردن یک دستور استفاده می شود.

Ctrl + C

-

کار کلید Back Space را انجام می دهد. حروف مورد نظر شما رو پاک می کند.

Ctrl + H

-

واژه‌های مورد نظر شما را پاک می کند.

Ctrl + W

-

صفحه نمایش را پاک میکند. مانند دستور clear.

Ctrl + L

-

برای جستجو در history از استفاده می شود.

Ctrl + R

-

وقتی که یک مسیر را تایپ می کنید می توانید چند کلمه اول مسیر را بنویسید و با استفاده از tab به صورت خودکار بقیه مسیر را کامل می کند.

Tab

Sudo apt install to

اگر بخواهید لیست دستوراتی را که مثلآ با to شروع می شوند را ببینید باید to رو باید بنویسید و ۲ بار tab را فشار دهید.

Tab

-

دستوراتی که قبلاً استفاده کردید.

نشانه‌گر راست

-

دستوراتی که قبلاً استفاده کردید.

نشانه‌گر چپ

cd .persepolis_*

مثلا اگر نام یک پرونده .persepolis_download_manager_terminal باشد و بخواهید به داخل پرونده بروید، برای سادگی کار میتوانید از * استفاده کنید. در جا های دیگری هم می‌تواند کاربرد داشته باشد

*

./

./test.sh

برای اجرای اسکریپت ها و برنامه‌ها استفاده می شود. توجه داشته باشید، پرونده مورد نظر اگه قابلیت اجرایی نداشته باشد با پیام "Permission denied" مواجه می شوید.

./

cal

-

این دستور برای نمایش تاریخ به صورت تقویم استفاده می شود.

cal

cal 2016

این دستور ماه های یک سال را نمایش می دهد.

cal

-

نمایش ماه جاری و ماه قبلی و ماه بعدی در کنار هم.

cal -3

-

نمایش تاریخ با این تفاوت که به‌جای تاریخ روز ها, چندمین روز از سال را نمایش می دهد. یعنی مثلاً برای ۱ جولای ۱۸۳ را نشان می دهد به معنی اینکه ۱۸۳ روز سال است.

cal -j

-

این دستور برای نمایش تاریخ به صورت ستونی استفاده می شود.

ncal

ncal 2016

این دستور ماه های یک سال را به صورت ستونی نمایش می دهد.

ncal

date

-

این دستور برای نمایش تاریخ و ساعت جاری سیستم استفاده می شود.

date

-

برای نمایش ساعت جهانی GMT از این دستور استفاده می کنیم.

date -u

file

file test.php

این دستور برای نمایش توضیحاتی مبنی بر پسوند پرونده است. یعنی پسوند پرونده موردنظر شما را برای شما تشریح می کند.

file

-

این دستور خصوصیات تمام پرونده های پوشه جاری را به شما نمایش می دهد.

file *

nmap

nmap 192.168.1.1

این دستور برای نمایش پورتهای باز یک آدرس استفاده می شود. مانند برنامه های port scaner عمل میکند و به راحتی پورتهای باز را نمایش می دهد.

nmap

stat

stat test.py

این دستور خصوصیات پرونده یا پوشه موردنظر شما را به نمایش می دهد. اطلاعات شامل:

تاریخ ساخت، تاریخ ویرایش، تاریخ modify، محدوده دسترسی و اینکه در کدام قسمت سخت افزاری دیسک ذخیره شده! (سایز بلاک . IO بلاک و ...)

stat

wc

wc test.py

این دستور تعداد خطها و کلمه ها و حروف های یک پرونده متنی را به شما نمایش می دهد.

wc

wc -c test.py

تعداد بایت های یک پرونده متنی را نمایش می دهد.

wc -c

wc -m test.py

تعداد حروف های یک پرونده متنی را نمایش می دهد.

wc -m

wc -l test.py

تعداد خط های یک پرونده متنی را نمایش می دهد.

wc -l

wc -w test.py

تعداد کلمه های یک پرونده متنی را نمایش می دهد.

wc -w

wc -L test.py

طول طولانی ترین خط یک پرونده متنی را نمایش می دهد.

wc -L

df

df /*

این دستور برای نمایش اطلاعات هارد دیسک ها استفاده می شود.

df

df -h /*

این دستور برای نمایش بهتر اندازه پارتیشن ها استفاده می شود که به MB و GB نمایش می دهد.

df /*

df -T /*

این دستور برای نمایش نوع قالب‌بندی هر پارتیشن استفاده می شود.

df -T

df -t ext4 /*

این دستور برای نمایش نوع قالب‌بندی پارتیشن مورد نظر شما استفاده می شود.

df -t

reboot

-

این دستور به منظور راه اندازی مجدد سیستم استفاده می شود.

reboot

eject

eject /dev/dvd

این دستور برای باز کردن writerـCD-Rom و DVD-Rom_writer و ... استفاده می شود.

eject

ln

ln ~/Desktop/test.py project1.py

این دستور برای ساختن میانبر (shortcut) در مسیر جاری استفاده می شود و مخفف Link می باشد.

ln

w

-

این دستور برای نمایش لیست کاربران حاضر در سیستم استفاده می شود. این اطلاعات شامل: نام کاربری، مدت زمان فعال بودن در سیستم، مدت زمان بیکاری، عملیات فعلی که در حال انجام دادن است...

w

lsusb

-

برای نمایش موقعیت پورت های USB استفاده می شود. که در حال حاضر چه دستگاهی به چه پورت USB وصل می باشد.

lsusb

-

نمایش لیست دستگاه ها به صورت درختی.

lsusb -t

touch

touch test

ساخت یک فایل

touch

cat

cat test

نمایش محتویات یک پرونده.

cat

cat > test

نوشتن متن در یک پرونده.

cat >

| less

cat test | less

نمایش محتویات فایل به صورت صفحه به صفحه

| less

head

head test

نمایش ۱۰ خط اول محتویات یک پرونده

head

head -20 test

نمایش ۲۰ خط اول محتویات یک فایل

head -20

tail

tail test

نمایش ۱۰ خط آخر محتویات یک پرونده.

tail

tail -20 test

نمایش ۲۰ خط آخر محتویات یک پرونده.

tail -20

ifconfig

-

نمایش لیست آی‌پی تمامی دستگاه‌های متصل (وایرلس، کارت شبکه، شبکه‌های وی‌پی‌ان و …).

ifconfig

ping

ping 8.8.8.8

گرفتن پینگ از هاست مورد نظر

ping

dig

dig soshaw.net

دریافت اطلاعات DNS دامنه.

dig

wget

wget "soshaw.net/test 1"

برای بارگیری یک پرونده.

wget

wget -c "soshaw.net/test 1"

ادامه بارگیری کردن یک بارگیری متوقف شده.

wget -c

بروزرسانی: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵